van Grinsven Advies

De geluidbelasting op de gevels van een woning kan zijn verhoogd door verkeerslawaai. Als er een bestemmingsplanprocedure nodig is om de bouw van een woning mogelijk te maken en de woning ligt binnen de geluidzone van een weg, een spoorlijn of een industrieterrein dan doet VGA onderzoek naar de geluidbelasting. Als de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet worden nagegaan of de geluidbelasting kan worden verlaagd door het treffen van maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld met een geluidscherm of door het toepassen van een geluidarm wegdek. VGA berekent wegverkeerslawaai conform de uitgebreidere methode SMV-2002 en railverkeerlawaai met methode RMR-1996.