van Grinsven Advies
Voor een nieuw windpark nabij een snelweg wil de gemeente de geluidnormering baseren op het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid. VGA heeft bij de nabijgelegen woningen gedurende drie weken continu metingen uitgevoerd. De meetmicrofoon stond op een statief van 5 m hoog en op een meetmast van 10 m hoog was een nauwkeurige windsnelheidsmeter en windrichtingmeter gemonteerd. Periodiek zijn alle meetgegevens verzameld met een datalogger. Alle meetdata zijn achteraf uitgebreid statistisch geanalyseerd. De gemeente gebruikt de rapportage als onderbouwing voor de normstelling.
Aan een bestaande windturbine zijn geluidmetingen uitgevoerd. De bronsterkte bleek iets hoger te zijn dan verwacht. Aanbevolen is om de turbinebesturing anders in te stellen en om de turbinebladen te controleren. Hiervoor is het onderhoudsbedrijf ingeschakeld die de besturing heeft aangepast, een wiektip goed heeft afgesteld en kleine beschadigingen aan de turbinebladen heeft gerepareerd.
Voor verschillende opstellingsmogelijkheden van een windpark is akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd en ook zijn fotovisualisaties vervaardigd. Mede op basis hiervan zal een variant worden gekozen.
Voor een in de provincie Zeeland te ontwikkelen windpark is de slagschaduwhinder vergeleken voor drie mogelijke turbinetypen. De vereiste maatregelen om de hinder te beperken zijn uitgewerkt en de bijbehorende productieverliezen zijn geïnventariseerd. De rapportage wordt gebruikt bij de planologische procedure en de opdrachtgever kan op basis van de resultaten een overwogen keuze maken uit de onderzochte varianten.
Op een woning in het buitengebied is de geluidbelasting vanwege een windpark nader onderzocht. Aan de geluidnorm wordt voldaan maar de bewoners ondervinden toch geluidhinder in de woonkamer, keuken en slaapkamers. De woning is van een lichte constructie (houtskeletbouw). Een voorstel voor maatregelen aan de gevels, het dak, de ventilatievoorzieningen en de beglazing van de woning is gepresenteerd. Van deze, best wel ingrijpende maatregelen, mag een behoorlijke verbetering worden verwacht. Inmiddels zijn de voorgestelde maatregelen voor de begane grond uitgevoerd waar de bewoniers zeer gelukkig mee zijn: de hinder is verdwenen. De slaapkamers op de verdieping worden ook nog aangepakt.
Voor een Fries opschalingproject van twee kleinere windturbines naar een grotere windturbine is akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Om aan de geluideisen uit de AMvB Voorzieningen en installaties te kunnen voldoen wordt de turbine in de nachtperiode teruggeregeld. De optredende slagschaduwhinder bleek juist aan de norm te voldoen zodat hiervoor geen maatregelen noodzakelijk waren.
Voor een in België te bouwen windturbine is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Het betreft een grote turbine, het hoogste punt is bijna 200 m hoog. Bij een deel van een nabijgelegen woonwijk is de geluidbelasting hoog. De slagschaduw reikt tot circa 1.500 m ver. In een bepaalde richting is er tot op een afstand tot circa 1.000 m over de stad relevante hinder door slagschaduw. In België gaat men overigens anders om met hinder als gevolg van windturbines.
Voor een op te richten windpark in de Noordoostpolder is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Om aan de geluideisen te kunnen voldoen moeten verschillende turbines worden teruggeregeld. Hiervoor zijn de meest optimale turbine-instellingen berekend. Om aan de eisen voor slagschaduwhinder te kunnen voldoen worden enkele turbines voorzien van een automatische stilstandsregeling. In de turbinebesturingen worden hiervoor de aangegeven blokken van dagen en tijden geprogrammeerd waarin de regeling actief moet zijn.